Llace per Rikonstruksion

FLOWMIX 70

FLOWMIX 70 eshte nje lende e perzier, me baze cimentoje, e kullueshme dhe me terheqje te kompensuar.

FLOWMIX 2.10

FLOWMIX 2.10 eshte nje lende e perzier paraprakisht, me baze cimentoje, e lengshme, e perforcuar me fibra me kokrriza shume te imeta,qe perdoret per shtresa nga 2 ne 10 mm, per nivelimet e siperfaqeve prej betoni

FIBROMIX-41

FIBROMIX 41 eshte nje produkt me baze cimentoje i perzier paraprakisht, i perforcuar me fibra, tiksotropik, me modul te ulet elastik, per riparimin e lokalizuar te suvatimeve me baze cimentoje, gelqere-cimentoje, betoni dhe beton- armeje.

FIBROMIX-40

FIBROMIX 40 eshte nje produkt me baze cimentoje e fibrash, i perzier paraprakisht, tiksotropik, me modul elastik mesatar e terheqje te kontrolluar, qe perdoret ne rikonstruksionet strukturale te betonit e te betonarmese.

FLEXOMIX-30

FLEXOMIX 30 eshte nje produkt me baze cimentoje, i perzier paraprakisht; eshte nje polimer monokomponent i modifikuar, qe perdoret, ne saje te elasticitetit te ulet te tij, ne rikonstruksionet siperfaqesore te betonit e te betonarmese.

Sanofer

SANOFER eshte nje mbulues me baze polimeresh ne gjendje pluhuri, lendesh lidhese me baze cimentoje dhe lendesh te tjera specifike per mbrojtjen e hekurave te armatures.